Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 195
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1427
ARBEIDSRETTEN 8
ARBEIDSTILSYNET 665
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 23
PETROLEUMSTILSYNET 179
RIKSMEKLEREN 16
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 166
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 422
TRYGDERETTEN 69
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 152
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6031
BARNEOMBUDET 21
DISKRIMINERINGSNEMNDA 21
FORBRUKERRÅDET 81
FORBRUKERTILSYNET 31
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 144
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 45
DOMSTOLENE I NORGE 2218
FINANSDEPARTEMENTET 314
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 660
FINANSTILSYNET 321
SKATTEETATEN 7424
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1035
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 453
FORSVARET 19008
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 793
FORSVARSBYGG 1460
FORSVARSMATERIELL 1474
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 325
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 227
BIOTEKNOLOGIRÅDET 9
DIREKTORATET FOR E-HELSE 161
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 137
ELDREOMBUDET
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1102
HELSEDIREKTORATET 746
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 150
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 166
STATENS HELSETILSYN 137
STATENS LEGEMIDDELVERK 346
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 27
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 394
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 647
HOVEDREDNINGSSENTRALEN 53
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 16
KONFLIKTRÅDENE 142
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 35
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5825
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 635
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 34
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 42
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 79
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 43
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 14
UTLENDINGSDIREKTORATET 991
UTLENDINGSNEMNDA 211
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 269
ARTSDATABANKEN 35
METEOROLOGISK INSTITUTT 517
MILJØDIREKTORATET 865
NORSK KULTURMINNEFOND 19
NORSK POLARINSTITUTT 197
RIKSANTIKVAREN 156
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 401
DATATILSYNET 65
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 730
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 345
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 85
HUSBANKEN 294
HUSLEIETVISTUTVALGET 36
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 10
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 29
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 177
STATENS KARTVERK 848
STATSBYGG 898
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 159
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 182
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 289
STATSFORVALTEREN I AGDER 123
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 261
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 167
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 550
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 259
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 281
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 207
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 206
VALGDIREKTORATET 27
KULTURDEPARTEMENTET 162
ARKIVVERKET 320
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 66
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 48
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 23
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 76
MEDIETILSYNET 36
NASJONALBIBLIOTEKET 621
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 76
NORSK FILMINSTITUTT 102
NORSK KULTURRÅD 154
NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 43
RIKSTEATRET 109
SPRÅKRÅDET 39
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 354
22. JULI-SENTERET 17
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 24
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 859
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 132
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 158
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10
HØGSKOLEN I INNLANDET 1798
HØGSKOLEN I MOLDE 262
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 755
HØGSKULEN I VOLDA 410
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3240
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 207
KOMPETANSE NORGE 189
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 644
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 157
NORD UNIVERSITET 2998
NORGES FORSKNINGSRÅD 485
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 34
NORGES HANDELSHØYSKOLE 502
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 314
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2191
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 468
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 12129
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 95
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5887
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 142
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 349
STATPED 707
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 206
UNIVERSITETET I AGDER 2321
UNIVERSITETET I BERGEN 5688
UNIVERSITETET I OSLO 8181
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3428
UNIVERSITETET I STAVANGER 4138
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4848
UTDANNINGSDIREKTORATET 343
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 147
LANDBRUKSDIREKTORATET 208
MATTILSYNET 1276
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 722
VETERINÆRINSTITUTTET 321
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 345
DAGLIGVARETILSYNET
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 61
FISKERIDIREKTORATET 218
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 96
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 14
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1154
JUSTERVESENET 104
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 7
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 24
KONKURRANSETILSYNET 110
MESTERBREVNEMNDA 8
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 208
NORSK AKKREDITERING 29
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 21
NORSK ROMSENTER 42
PATENTSTYRET 244
REGELRÅDET 8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 430
SJØFARTSDIREKTORATET 360
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 164
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 634
OLJEDIREKTORATET 201
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 171
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 167
JERNBANEDIREKTORATET 210
KYSTVERKET 145
LUFTFARTSTILSYNET 198
NORSK JERNBANEMUSEUM 28
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 18
STATENS HAVARIKOMMISJON 57
STATENS JERNBANETILSYN 70
STATENS VEGVESEN 4780
VEGTILSYNET 12
STATSMINISTERENS KONTOR 163
REGJERINGSADVOKATEN 81
STORTINGET 523
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 31
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 6
RIKSREVISJONEN 459
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 86
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 15
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1479
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 325
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 40