Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 229
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1520
ARBEIDSRETTEN 7
ARBEIDSTILSYNET 714
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 20
PETROLEUMSTILSYNET 173
RIKSMEKLEREN 14
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 153
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 424
TRYGDERETTEN 69
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 155
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6300
BARNEOMBUDET 19
DISKRIMINERINGSNEMNDA 22
FORBRUKERRÅDET 86
FORBRUKERTILSYNET 145
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 143
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 43
DOMSTOLENE I NORGE
AGDER JORDSKIFTERETT 18
AGDER LAGMANNSRETT 53
AGDER TINGRETT 73
BORGARTING LAGMANNSRETT 141
BUSKERUD TINGRETT 58
DOMSTOLADMINISTRASJONEN 158
EIDSIVATING LAGMANNSRETT 35
FINNMARK JORDSKIFTERETT 6
FINNMARKSKOMMISJONEN 10
FOLLO OG NORDRE ØSTFOLD TINGRETT 46
FROSTATING LAGMANNSRETT 38
GULATING LAGMANNSRETT 80
HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 28
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND TINGRETT 41
HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKIFTERETT 12
HELGELAND JORDSKIFTERETT 5
HELGELAND TINGRETT 29
HORDALAND JORDSKIFTERETT 17
HORDALAND TINGRETT 109
LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERETT 7
MIDTRE HÅLOGALAND TINGRETT 23
MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETT 20
MØRE OG ROMSDAL TINGRETT 60
NORD-TROMS JORDSKIFTERETT 9
NORD-TROMS OG SENJA TINGRETT 42
NORGES HØYESTERETT 75
OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT 5
OSLO OG ØSTRE VIKEN JORDSKIFTERETT 28
OSLO TINGRETT 276
ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT 19
ØSTRE INNLANDET TINGRETT 36
RINGERIKE, ASKER OG BÆRUM TINGRETT 52
ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT 76
SALTEN JORDSKIFTERETT 7
SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT 22
SIS-JA NUORTA-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI /INDRE OG ØSTRE FINNMARK TINGRETT 18
SOGN OG FJORDANE JORDSKIFTERETT 22
SOGN OG FJORDANE TINGRETT 21
SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT 58
SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT 6
SØR-ROGALAND TINGRETT 74
TELEMARK JORDSKIFTERETT 13
TELEMARK TINGRETT 40
TRØNDELAG JORDSKIFTERETT 22
TRØNDELAG TINGRETT 84
UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK 5
VESTFOLD JORDSKIFTERETT 10
VESTFOLD TINGRETT 65
VESTRE FINNMARK TINGRETT 18
VESTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT 20
VESTRE INNLANDET TINGRETT 38
VESTRE VIKEN JORDSKIFTERETT 18
FINANSDEPARTEMENTET 320
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 776
FINANSTILSYNET 329
SKATTEETATEN 7160
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1041
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 467
FORSVARET 19766
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 818
FORSVARSBYGG 1429
FORSVARSMATERIELL 1506
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 234
BIOTEKNOLOGIRÅDET 8
DIREKTORATET FOR E-HELSE 221
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 140
ELDREOMBUDET 4
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1289
HELSEDIREKTORATET 757
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 175
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 165
STATENS HELSETILSYN 135
STATENS LEGEMIDDELVERK 368
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 29
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 396
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 669
HOVEDREDNINGSSENTRALEN 56
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 16
KONFLIKTRÅDENE 143
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 30
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 6007
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 333
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 760
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 41
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 45
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 82
SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD 52
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 14
UTLENDINGSDIREKTORATET 1057
UTLENDINGSNEMNDA 236
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 265
ARTSDATABANKEN 33
METEOROLOGISK INSTITUTT 518
MILJØDIREKTORATET 860
NORSK KULTURMINNEFOND 22
NORSK POLARINSTITUTT 188
RIKSANTIKVAREN 144
SENTER MOT MARIN FORSØPLING 14
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET 395
DATATILSYNET 69
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 732
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 365
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 92
HUSBANKEN 288
HUSLEIETVISTUTVALGET 35
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 12
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 173
STATENS KARTVERK 828
STATSBYGG 853
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 153
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 185
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 306
STATSFORVALTEREN I AGDER 174
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 250
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 182
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 598
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 251
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 275
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 198
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 211
VALGDIREKTORATET 27
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 159
ARKIVVERKET 338
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 66
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 44
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 25
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 78
MEDIETILSYNET 36
NASJONALBIBLIOTEKET 577
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 77
NORSK FILMINSTITUTT 104
NORSK KULTURRÅD 164
NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 45
RIKSTEATRET 94
SPRÅKRÅDET 37
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 316
22. JULI-SENTERET 26
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 35
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 810
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 139
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE 426
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 8
HØGSKOLEN I INNLANDET 2196
HØGSKOLEN I MOLDE 332
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 952
HØGSKULEN I VOLDA 471
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3189
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 242
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 482
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 140
NORD UNIVERSITET 2752
NORGES FORSKNINGSRÅD 489
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 32
NORGES HANDELSHØYSKOLE 668
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 378
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2433
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 460
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 12554
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 110
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5264
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 155
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR 357
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 379
STATPED 652
UNIVERSITETET I AGDER 2289
UNIVERSITETET I BERGEN 6633
UNIVERSITETET I OSLO 9653
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3235
UNIVERSITETET I STAVANGER 3604
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 5053
UTDANNINGSDIREKTORATET 377
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 149
LANDBRUKSDIREKTORATET 225
MATTILSYNET 1247
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 741
VETERINÆRINSTITUTTET 326
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 360
DAGLIGVARETILSYNET 4
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 61
EKSPORTFINANSIERING NORGE 122
EKSPORTSTRATEGIRÅDET
FISKERIDIREKTORATET 231
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 13
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1176
JUSTERVESENET 101
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 5
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 30
KONKURRANSETILSYNET 100
MESTERBREVNEMNDA 15
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 205
NORSK AKKREDITERING 27
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 33
NORSK ROMSENTER 52
PATENTSTYRET 264
REGELRÅDET 9
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 430
SJØFARTSDIREKTORATET 350
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 150
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 637
OLJEDIREKTORATET 211
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 166
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 146
JERNBANEDIREKTORATET 197
KYSTVERKET 967
LUFTFARTSTILSYNET 201
NORSK JERNBANEMUSEUM 26
STATENS HAVARIKOMMISJON 58
STATENS JERNBANETILSYN 72
STATENS VEGVESEN 4976
VEGTILSYNET 13
STATSMINISTERENS KONTOR 171
REGJERINGSADVOKATEN 81
STORTINGET 525
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 34
RIKSREVISJONEN 458
SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN 84
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 20
STORTINGETS OMBUDSNEMND FOR FORSVARET 6
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1491
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) 345
NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID (NOREC) 43