Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 194
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1593
ARBEIDSRETTEN 9
ARBEIDSTILSYNET 671
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 23
PETROLEUMSTILSYNET 179
RIKSMEKLEREN 16
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 164
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 422
TRYGDERETTEN 71
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 150
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6083
BARNEOMBUDET 21
DISKRIMINERINGSNEMNDA 21
FORBRUKERRÅDET 83
FORBRUKERTILSYNET 116
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 145
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 46
DOMSTOLENE I NORGE 1488
AGDER JORDSKIFTERETT
AGDER LAGMANNSRETT 53
AGDER TINGRETT
BORGARTING LAGMANNSRETT 155
BUSKERUD TINGRETT
DOMSTOLADMINISTRASJONEN 142
EIDSIVATING LAGMANNSRETT 33
FINNMARK JORDSKIFTERETT
FINNMARKSKOMMISJONEN 11
FOLLO OG NORDRE ØSTFOLD TINGRETT
FROSTATING LAGMANNSRETT 37
GULATING LAGMANNSRETT 79
HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 29
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND TINGRETT
HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKIFTERETT
HELGELAND JORDSKIFTERETT
HELGELAND TINGRETT
HORDALAND JORDSKIFTERETT
HORDALAND TINGRETT
LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERETT
MIDTRE HÅLOGALAND TINGRETT
MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETT
MØRE OG ROMSDAL TINGRETT
NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
NORD-TROMS OG SENJA TINGRETT
NORGES HØYESTERETT 72
OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT
OSLO OG ØSTRE VIKEN JORDSKIFTERETT
OSLO TINGRETT 246
ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT
ØSTRE INNLANDET TINGRETT
RINGERIKE, ASKER OG BÆRUM TINGRETT
ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT
SALTEN JORDSKIFTERETT
SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT
SIS-JA NUORTA-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI /INDRE OG ØSTRE FINNMARK TINGRETT
SOGN OG FJORDANE JORDSKIFTERETT
SOGN OG FJORDANE TINGRETT
SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT 58
SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT
SØR-ROGALAND TINGRETT
TELEMARK JORDSKIFTERETT
TELEMARK TINGRETT
TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
TRØNDELAG TINGRETT 86
UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK 4
VESTFOLD JORDSKIFTERETT
VESTFOLD TINGRETT
VESTRE FINNMARK TINGRETT
VESTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT
VESTRE INNLANDET TINGRETT
VESTRE VIKEN JORDSKIFTERETT
FINANSDEPARTEMENTET 314
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 688
FINANSTILSYNET 328
SKATTEETATEN 7476
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1035
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 450
FORSVARET 19468
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 790
FORSVARSBYGG 1470
FORSVARSMATERIELL 1482
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 224
BIOTEKNOLOGIRÅDET 7
DIREKTORATET FOR E-HELSE 176
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 133
ELDREOMBUDET 5
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1170
HELSEDIREKTORATET 768
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 160
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 171
STATENS HELSETILSYN 136
STATENS LEGEMIDDELVERK 364
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 27
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 389
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 661
HOVEDREDNINGSSENTRALEN 53
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 16
KONFLIKTRÅDENE 145
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 37
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5776
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 319
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 662
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 35
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 41
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 78
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 49
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 15
UTLENDINGSDIREKTORATET 1029
UTLENDINGSNEMNDA 210
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 267
ARTSDATABANKEN 35
METEOROLOGISK INSTITUTT 513
MILJØDIREKTORATET 885
NORSK KULTURMINNEFOND 21
NORSK POLARINSTITUTT 191
RIKSANTIKVAREN 150
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 403
DATATILSYNET 66
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 720
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 343
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 86
HUSBANKEN 293
HUSLEIETVISTUTVALGET 37
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 8
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 30
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 177
STATENS KARTVERK 865
STATSBYGG 891
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 157
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 183
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 290
STATSFORVALTEREN I AGDER 173
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 261
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 171
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 555
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 258
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 275
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 210
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 217
VALGDIREKTORATET 31
KULTURDEPARTEMENTET 158
ARKIVVERKET 324
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 69
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 46
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 23
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 77
MEDIETILSYNET 38
NASJONALBIBLIOTEKET 610
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 77
NORSK FILMINSTITUTT 101
NORSK KULTURRÅD 162
NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 42
RIKSTEATRET 95
SPRÅKRÅDET 41
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 350
22. JULI-SENTERET 18
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 25
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 751
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 136
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 158
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 11
HØGSKOLEN I INNLANDET 1777
HØGSKOLEN I MOLDE 289
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 730
HØGSKULEN I VOLDA 430
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3143
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 223
KOMPETANSE NORGE 197
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 620
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 157
NORD UNIVERSITET 2753
NORGES FORSKNINGSRÅD 486
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 34
NORGES HANDELSHØYSKOLE 592
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 352
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2282
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 472
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 12182
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 100
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5827
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 153
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 343
STATPED 705
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 222
UNIVERSITETET I AGDER 2189
UNIVERSITETET I BERGEN 5942
UNIVERSITETET I OSLO 9059
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3269
UNIVERSITETET I STAVANGER 3615
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4828
UTDANNINGSDIREKTORATET 348
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 151
LANDBRUKSDIREKTORATET 213
MATTILSYNET 1279
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 734
VETERINÆRINSTITUTTET 330
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 343
DAGLIGVARETILSYNET 2
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 64
FISKERIDIREKTORATET 223
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 92
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 15
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1158
JUSTERVESENET 104
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 7
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 30
KONKURRANSETILSYNET 110
MESTERBREVNEMNDA 10
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 209
NORSK AKKREDITERING 29
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 25
NORSK ROMSENTER 44
PATENTSTYRET 238
REGELRÅDET 8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 424
SJØFARTSDIREKTORATET 373
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 156
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 638
OLJEDIREKTORATET 224
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 175
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 168
JERNBANEDIREKTORATET 213
KYSTVERKET 993
LUFTFARTSTILSYNET 198
NORSK JERNBANEMUSEUM 27
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 18
STATENS HAVARIKOMMISJON 60
STATENS JERNBANETILSYN 73
STATENS VEGVESEN 4834
VEGTILSYNET 12
STATSMINISTERENS KONTOR 150
REGJERINGSADVOKATEN 79
STORTINGET 527
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 30
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 6
RIKSREVISJONEN 454
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 86
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 19
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1505
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 333
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 41