Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 197
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1464
ARBEIDSRETTEN 9
ARBEIDSTILSYNET 662
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 23
PETROLEUMSTILSYNET 180
RIKSMEKLEREN 16
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 166
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 422
TRYGDERETTEN 70
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 150
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6103
BARNEOMBUDET 21
DISKRIMINERINGSNEMNDA 21
FORBRUKERRÅDET 82
FORBRUKERTILSYNET 111
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 147
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 45
DOMSTOLENE I NORGE 2232
FINANSDEPARTEMENTET 320
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 679
FINANSTILSYNET 326
SKATTEETATEN 7462
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1035
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 451
FORSVARET 19177
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 799
FORSVARSBYGG 1468
FORSVARSMATERIELL 1480
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 229
BIOTEKNOLOGIRÅDET 7
DIREKTORATET FOR E-HELSE 171
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 135
ELDREOMBUDET 5
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1143
HELSEDIREKTORATET 751
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 153
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 166
STATENS HELSETILSYN 138
STATENS LEGEMIDDELVERK 346
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 27
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 392
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 659
HOVEDREDNINGSSENTRALEN 53
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 15
KONFLIKTRÅDENE 142
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 38
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5816
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 325
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 667
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 35
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 41
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 78
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 47
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 15
UTLENDINGSDIREKTORATET 1000
UTLENDINGSNEMNDA 210
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 268
ARTSDATABANKEN 35
METEOROLOGISK INSTITUTT 505
MILJØDIREKTORATET 874
NORSK KULTURMINNEFOND 21
NORSK POLARINSTITUTT 194
RIKSANTIKVAREN 155
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 400
DATATILSYNET 66
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 728
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 345
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 86
HUSBANKEN 293
HUSLEIETVISTUTVALGET 37
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 8
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 29
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 178
STATENS KARTVERK 859
STATSBYGG 893
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 157
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 185
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 295
STATSFORVALTEREN I AGDER 174
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 263
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 171
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 566
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 258
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 277
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 208
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 220
VALGDIREKTORATET 27
KULTURDEPARTEMENTET 162
ARKIVVERKET 324
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 68
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 47
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 23
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 77
MEDIETILSYNET 37
NASJONALBIBLIOTEKET 618
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 77
NORSK FILMINSTITUTT 100
NORSK KULTURRÅD 157
NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 41
RIKSTEATRET 113
SPRÅKRÅDET 40
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 357
22. JULI-SENTERET 17
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 23
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 885
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 132
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 162
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 11
HØGSKOLEN I INNLANDET 1848
HØGSKOLEN I MOLDE 277
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 752
HØGSKULEN I VOLDA 422
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3289
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 216
KOMPETANSE NORGE 192
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 650
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 157
NORD UNIVERSITET 3033
NORGES FORSKNINGSRÅD 484
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 34
NORGES HANDELSHØYSKOLE 559
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 320
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2208
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 469
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 11813
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 100
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 6029
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 145
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 349
STATPED 708
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 220
UNIVERSITETET I AGDER 2411
UNIVERSITETET I BERGEN 5449
UNIVERSITETET I OSLO 8759
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3358
UNIVERSITETET I STAVANGER 4196
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4762
UTDANNINGSDIREKTORATET 348
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148
LANDBRUKSDIREKTORATET 210
MATTILSYNET 1281
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 735
VETERINÆRINSTITUTTET 321
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 349
DAGLIGVARETILSYNET 1
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 60
FISKERIDIREKTORATET 220
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 95
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 14
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1163
JUSTERVESENET 104
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 7
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 26
KONKURRANSETILSYNET 111
MESTERBREVNEMNDA 8
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 218
NORSK AKKREDITERING 29
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 24
NORSK ROMSENTER 42
PATENTSTYRET 243
REGELRÅDET 8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 433
SJØFARTSDIREKTORATET 365
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 161
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 637
OLJEDIREKTORATET 222
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 174
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 166
JERNBANEDIREKTORATET 214
KYSTVERKET 365
LUFTFARTSTILSYNET 198
NORSK JERNBANEMUSEUM 30
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 18
STATENS HAVARIKOMMISJON 58
STATENS JERNBANETILSYN 70
STATENS VEGVESEN 4840
VEGTILSYNET 12
STATSMINISTERENS KONTOR 162
REGJERINGSADVOKATEN 79
STORTINGET 524
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 30
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 6
RIKSREVISJONEN 455
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 86
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 18
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1507
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 326
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 36