Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 239
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1505
ARBEIDSRETTEN 8
ARBEIDSTILSYNET 783
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 272
MARITIM PENSJONSKASSE 21
PETROLEUMSTILSYNET 173
RIKSMEKLEREN 15
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 170
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 464
TRYGDERETTEN 75
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 156
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6340
BARNEOMBUDET 21
BARNEVERNS- OG HELSENEMNDA 138
FORBRUKERRÅDET 89
FORBRUKERTILSYNET 144
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 45
DOMSTOLENE I NORGE
AGDER JORDSKIFTERETT 19
AGDER LAGMANNSRETT 46
AGDER TINGRETT 71
BORGARTING LAGMANNSRETT 115
BUSKERUD TINGRETT 54
DOMSTOLADMINISTRASJONEN 171
EIDSIVATING LAGMANNSRETT 37
FINNMARK JORDSKIFTERETT 6
FINNMARKSKOMMISJONEN 10
FOLLO OG NORDRE ØSTFOLD TINGRETT 42
FROSTATING LAGMANNSRETT 35
GULATING LAGMANNSRETT 73
HÅLOGALAND LAGMANNSRETT 26
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND TINGRETT 38
HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKIFTERETT 13
HELGELAND JORDSKIFTERETT 6
HELGELAND TINGRETT 24
HORDALAND JORDSKIFTERETT 16
HORDALAND TINGRETT 99
LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERETT 6
MIDTRE HÅLOGALAND TINGRETT 25
MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETT 21
MØRE OG ROMSDAL TINGRETT 56
NORD-TROMS JORDSKIFTERETT 9
NORD-TROMS OG SENJA TINGRETT 39
NORGES HØYESTERETT 82
OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT 5
OSLO OG ØSTRE VIKEN JORDSKIFTERETT 22
OSLO TINGRETT 264
ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT 16
ØSTRE INNLANDET TINGRETT 35
RINGERIKE, ASKER OG BÆRUM TINGRETT 51
ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT 74
SALTEN JORDSKIFTERETT 8
SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT 24
SIS-JA NUORTA-FINNMÁRKKU DIGGEGODDI /INDRE OG ØSTRE FINNMARK TINGRETT 21
SOGN OG FJORDANE JORDSKIFTERETT 24
SOGN OG FJORDANE TINGRETT 20
SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT 53
SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT 5
SØR-ROGALAND TINGRETT 72
TELEMARK JORDSKIFTERETT 16
TELEMARK TINGRETT 40
TRØNDELAG JORDSKIFTERETT 22
TRØNDELAG TINGRETT 81
UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK 4
VESTFOLD JORDSKIFTERETT 8
VESTFOLD TINGRETT 52
VESTRE FINNMARK TINGRETT 21
VESTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT 19
VESTRE INNLANDET TINGRETT 37
VESTRE VIKEN JORDSKIFTERETT 22
FINANSDEPARTEMENTET 319
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 824
FINANSTILSYNET 331
SKATTEETATEN 7098
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1095
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 487
FORSVARET 20124
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 870
FORSVARSBYGG 1452
FORSVARSMATERIELL 1472
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 239
BIOTEKNOLOGIRÅDET 8
DIREKTORATET FOR E-HELSE 222
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 145
ELDREOMBUDET 6
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1136
HELSEDIREKTORATET 761
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 172
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 173
STATENS HELSETILSYN 137
STATENS LEGEMIDDELVERK 370
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 28
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 395
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 673
HOVEDREDNINGSSENTRALEN 71
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 18
KONFLIKTRÅDENE 139
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 27
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5691
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 392
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 823
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 51
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 45
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 86
SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD 54
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 16
UTLENDINGSDIREKTORATET 1205
UTLENDINGSNEMNDA 235
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 275
ARTSDATABANKEN 31
METEOROLOGISK INSTITUTT 545
MILJØDIREKTORATET 894
NORSK KULTURMINNEFOND 18
NORSK POLARINSTITUTT 187
RIKSANTIKVAREN 147
SENTER MOT MARIN FORSØPLING 17
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET 390
DATATILSYNET 67
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 757
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 365
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 85
HUSBANKEN 274
HUSLEIETVISTUTVALGET 38
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 14
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 172
STATENS KARTVERK 822
STATSBYGG 876
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 146
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 189
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 300
STATSFORVALTEREN I AGDER 160
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 244
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 184
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 580
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 243
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 263
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 195
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 200
VALGDIREKTORATET 34
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 166
ARKIVVERKET 339
DISKRIMINERINGSNEMNDA 19
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 67
KULTURDIREKTORATET 149
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 41
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 26
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 84
MEDIETILSYNET 32
NASJONALBIBLIOTEKET 554
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 94
NORSK FILMINSTITUTT 111
NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 41
RIKSTEATRET 98
SPRÅKRÅDET 39
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 308
22. JULI-SENTERET 31
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 38
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 726
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 133
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE 477
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 9
HØGSKOLEN I INNLANDET 2413
HØGSKOLEN I MOLDE 300
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 975
HØGSKULEN I VOLDA 493
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 2995
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 454
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 92
NORD UNIVERSITET 2708
NORGES FORSKNINGSRÅD 452
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 35
NORGES HANDELSHØYSKOLE 653
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 401
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2597
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 458
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 11811
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 98
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 4339
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 150
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR 372
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 378
STATPED 633
UNIVERSITETET I AGDER 2468
UNIVERSITETET I BERGEN 5905
UNIVERSITETET I OSLO 9998
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3081
UNIVERSITETET I STAVANGER 3669
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 5431
UTDANNINGSDIREKTORATET 389
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 138
LANDBRUKSDIREKTORATET 223
MATTILSYNET 1309
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 782
VETERINÆRINSTITUTTET 352
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 374
DAGLIGVARETILSYNET 5
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 50
EKSPORTFINANSIERING NORGE 120
FISKERIDIREKTORATET 425
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 13
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1137
JUSTERVESENET 97
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 8
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 24
KONKURRANSETILSYNET 98
MESTERBREVNEMNDA 18
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 214
NORSK AKKREDITERING 36
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 40
NORSK ROMSENTER 51
PATENTSTYRET 253
REGELRÅDET 8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 442
SJØFARTSDIREKTORATET 371
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 169
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 675
OLJEDIREKTORATET 195
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 159
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 147
JERNBANEDIREKTORATET 194
KYSTVERKET 1011
LUFTFARTSTILSYNET 207
NORSK JERNBANEMUSEUM 29
STATENS HAVARIKOMMISJON 58
STATENS JERNBANETILSYN 64
STATENS VEGVESEN 4954
VEGTILSYNET 14
STATSMINISTERENS KONTOR 151
REGJERINGSADVOKATEN 78
STORTINGET 531
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 33
RIKSREVISJONEN 446
SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN 78
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 22
STORTINGETS OMBUDSNEMND FOR FORSVARET 4
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1491
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) 319
NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID (NOREC) 45