Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 194
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1485
ARBEIDSRETTEN 9
ARBEIDSTILSYNET 659
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 23
PETROLEUMSTILSYNET 178
RIKSMEKLEREN 16
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 166
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 422
TRYGDERETTEN 71
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 148
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6110
BARNEOMBUDET 21
DISKRIMINERINGSNEMNDA 21
FORBRUKERRÅDET 81
FORBRUKERTILSYNET 113
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 145
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 46
DOMSTOLENE I NORGE 2226
AGDER JORDSKIFTERETT
AGDER LAGMANNSRETT
AGDER TINGRETT
BORGARTING LAGMANNSRETT
BUSKERUD TINGRETT
DOMSTOLSADMINISTRASJONEN
EIDISVATING LAGMANNSRETT
FINNMARK JORDSKIFTERETT
FINNMARKSKOMMISJONEN
FOLLO OG NORDRE ØSTFOLD TINGRETT
FROSTATING LAGMANNSRETT
GULATING LAGMANNSRETT
HÅLOGALAND LAGMANNSRETT
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND TINGRETT
HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKIFTERETT
HELGELAND JORDSKIFTERETT
HELGELAND TINGRETT
HORDALAND JORDSKIFTERETT
HORDALAND TINGRETT
INDRE OG ØSTRE FINNMARK TINGRETT
LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERET
MIDTRE HÅLOGALAND TINGRETT
MØRE OG ROMSDAL JORDSKIFTERETT
MØRE OG ROMSDAL TINGRETT
NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
NORD-TROMS OG SENJA TINGRETT
NORGES HØYESTERETT
OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT
OSLO OG ØSTRE VIKEN JORDSKIFTERETT
OSLO TINGRETT
ØSTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT
ØSTRE INNLANDET TINGRETT
RINGERIKE, ASKER OG BÆRUM TINGRETT
ROMERIKE OG GLÅMDAL TINGRETT
SALTEN JORDSKIFTERETT
SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT
SOGN OG FJORDANE JORDSKIFTERETT
SOGN OG FJORDANE TINGRETT
SØNDRE ØSTFOLD TINGRETT
SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT
SØR-ROGALAND TINGRETT
TELEMARK JORDSKIFTERETT
TELEMARK TINGRETT
TRØNDELAG JORDSKIFTERETT
TRØNDELAG TINGRETT
UTMARKSDOMSTOLEN FOR FINNMARK
VESTFOLD JORDSKIFTERETT
VESTFOLD TINGRETT
VESTRE FINNMARK TINGRETT
VESTRE INNLANDET JORDSKIFTERETT
VESTRE INNLANDET TINGRETT
VESTRE VIKEN JORDSKIFTERETT
FINANSDEPARTEMENTET 319
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 681
FINANSTILSYNET 326
SKATTEETATEN 7463
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1032
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 451
FORSVARET 19453
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 797
FORSVARSBYGG 1467
FORSVARSMATERIELL 1473
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 225
BIOTEKNOLOGIRÅDET 7
DIREKTORATET FOR E-HELSE 171
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 135
ELDREOMBUDET 5
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1171
HELSEDIREKTORATET 760
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 159
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 166
STATENS HELSETILSYN 139
STATENS LEGEMIDDELVERK 354
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 27
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 390
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 661
HOVEDREDNINGSSENTRALEN 52
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 16
KONFLIKTRÅDENE 143
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 37
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5780
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 322
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 662
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 36
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 41
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 77
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 49
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 15
UTLENDINGSDIREKTORATET 1002
UTLENDINGSNEMNDA 212
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 266
ARTSDATABANKEN 35
METEOROLOGISK INSTITUTT 509
MILJØDIREKTORATET 879
NORSK KULTURMINNEFOND 21
NORSK POLARINSTITUTT 197
RIKSANTIKVAREN 152
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 401
DATATILSYNET 67
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 725
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 340
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 85
HUSBANKEN 289
HUSLEIETVISTUTVALGET 37
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 8
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 29
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 178
STATENS KARTVERK 859
STATSBYGG 893
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 155
STATSFORVALTAREN I ROGALAND 184
STATSFORVALTAREN I VESTLAND 296
STATSFORVALTEREN I AGDER 176
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 262
STATSFORVALTEREN I NORDLAND 171
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 562
STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 262
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 277
STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK 210
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER 220
VALGDIREKTORATET 30
KULTURDEPARTEMENTET 159
ARKIVVERKET 325
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 69
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 47
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 22
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 76
MEDIETILSYNET 38
NASJONALBIBLIOTEKET 611
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 75
NORSK FILMINSTITUTT 100
NORSK KULTURRÅD 159
NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 41
RIKSTEATRET 98
SPRÅKRÅDET 40
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 355
22. JULI-SENTERET 17
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 23
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 902
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 12
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 134
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 162
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 11
HØGSKOLEN I INNLANDET 1876
HØGSKOLEN I MOLDE 286
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 734
HØGSKULEN I VOLDA 423
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3366
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 217
KOMPETANSE NORGE 196
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 661
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 158
NORD UNIVERSITET 3058
NORGES FORSKNINGSRÅD 488
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 34
NORGES HANDELSHØYSKOLE 603
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 327
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2231
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 467
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 12100
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 99
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 6073
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 150
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 342
STATPED 705
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 222
UNIVERSITETET I AGDER 2146
UNIVERSITETET I BERGEN 5518
UNIVERSITETET I OSLO 8952
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3262
UNIVERSITETET I STAVANGER 4278
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4806
UTDANNINGSDIREKTORATET 346
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 149
LANDBRUKSDIREKTORATET 212
MATTILSYNET 1287
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 733
VETERINÆRINSTITUTTET 321
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 350
DAGLIGVARETILSYNET 2
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 63
FISKERIDIREKTORATET 222
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 94
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 15
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1170
JUSTERVESENET 104
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 7
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 29
KONKURRANSETILSYNET 110
MESTERBREVNEMNDA 9
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 214
NORSK AKKREDITERING 29
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 24
NORSK ROMSENTER 42
PATENTSTYRET 244
REGELRÅDET 8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 430
SJØFARTSDIREKTORATET 367
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 159
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 638
OLJEDIREKTORATET 224
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 177
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 166
JERNBANEDIREKTORATET 210
KYSTVERKET 998
LUFTFARTSTILSYNET 198
NORSK JERNBANEMUSEUM 28
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 18
STATENS HAVARIKOMMISJON 58
STATENS JERNBANETILSYN 72
STATENS VEGVESEN 4836
VEGTILSYNET 11
STATSMINISTERENS KONTOR 163
REGJERINGSADVOKATEN 79
STORTINGET 525
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 31
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 6
RIKSREVISJONEN 454
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 85
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 18
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1506
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 328
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 37