Staten

Dette er ein inngangsport til å bla i organisasjonane som utgjer statsforvaltninga. På dette toppnivået finn du departementa, og statsministeren sitt kontor, domstolane og Stortinget. Ved å gå inn på ein av organisasjonane, kan du bla deg vidare til underordna enheter.

Merk at ved å bla vidare får du kun sjå direkte underordna enheter som er ein del av statsforvaltninga, og ikkje andre typer tilknytta enheter som heileigde AS-er, tilknytta stiftelser og liknande.

Organisasjon Tal på tilsette
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 195
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN 1504
ARBEIDSRETTEN 8
ARBEIDSTILSYNET 643
PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 23
PETROLEUMSTILSYNET 181
RIKSMEKLEREN 14
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT 173
STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT 417
TRYGDERETTEN 71
BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET 154
BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 6199
BARNEOMBUDET 22
DISKRIMINERINGSNEMNDA 19
FORBRUKERRÅDET 158
FORBRUKERTILSYNET 30
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER 148
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET 44
SEKRETARIATET FOR MARKEDSRÅDET OG FORBRUKERKLAGEUTVALGET 13
DOMSTOLENE I NORGE 2242
FINANSDEPARTEMENTET 311
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING 648
FINANSTILSYNET 323
SKATTEETATEN 6437
STATISTISK SENTRALBYRÅ 1053
TOLLETATEN
FORSVARSDEPARTEMENTET 450
FORSVARET 19088
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT 793
FORSVARSBYGG 1456
FORSVARSMATERIELL 1471
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) 320
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 228
BIOTEKNOLOGIRÅDET 8
DIREKTORATET FOR E-HELSE 167
DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET 133
ELDREOMBUDET
FOLKEHELSEINSTITUTTET 1143
HELSEDIREKTORATET 727
NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN 150
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING 176
STATENS HELSETILSYN 128
STATENS LEGEMIDDELVERK 334
STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN 27
VETERINÆRMEDISINSK LEGEMIDDELINFORMASJONSSENTER 2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 398
DEN HØYERE PÅTALEMYNDIGHET
DEN MILITÆRE DISIPLINÆRMYNDIGHET
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) 688
HOVEDREDNINGSSENTRALEN 55
KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER 15
KONFLIKTRÅDENE 145
KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING 34
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5932
POLITI- OG LENSMANNSETATEN
POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET
SIKKERHET OG BEREDSKAP 634
SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET 35
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER 42
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 81
SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD 47
TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET 14
UTLENDINGSDIREKTORATET 992
UTLENDINGSNEMNDA 221
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 267
ARTSDATABANKEN 34
METEOROLOGISK INSTITUTT 523
MILJØDIREKTORATET 867
NORSK KULTURMINNEFOND 20
NORSK POLARINSTITUTT 186
RIKSANTIKVAREN 158
SKAULEN/ETNEDAL VILLREINNEMD
SVALBARDS MILJØVERNFOND
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 404
DATATILSYNET 63
DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) 736
DIGITALISERINGSDIREKTORATET 335
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 84
FYLKESMANNEN I AGDER 179
FYLKESMANNEN I INNLANDET 258
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 160
FYLKESMANNEN I NORDLAND 169
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 553
FYLKESMANNEN I ROGALAND 182
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 254
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 280
FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK 215
FYLKESMANNEN I VESTLAND 298
FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON 219
HUSBANKEN 296
HUSLEIETVISTUTVALGET 35
INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 10
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 27
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET 173
STATENS KARTVERK 875
STATSBYGG 894
VALGDIREKTORATET 26
KULTURDEPARTEMENTET 159
ARKIVVERKET 320
FORVALTNINGSORGANET FOR OPPLYSNINGSVESENETS FOND 66
KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE 51
KUNST I OFFENTLIGE ROM KORO 24
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET 76
MEDIETILSYNET 36
NASJONALBIBLIOTEKET 620
NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER 103
NORSK FILMINSTITUTT 101
NORSK KULTURRÅD 155
NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK 44
RIKSTEATRET 93
SPRÅKRÅDET 38
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 359
22. JULI-SENTERET 17
ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK 26
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 816
DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE 11
DE SAMISKE VIDEREGÅENDE SKOLER, KARASJOK OG KAUTOKEINO 128
DIREKTORATET FOR INTERNASJONALISERING OG KVALITETSUTVIKLING I HØYERE UTDANNING (DIKU) 153
FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRING 10
HØGSKOLEN I INNLANDET 1711
HØGSKOLEN I MOLDE 295
HØGSKOLEN I ØSTFOLD 758
HØGSKULEN I VOLDA 415
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 3186
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET 208
KOMPETANSE NORGE 188
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 633
NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT 160
NORD UNIVERSITET 2885
NORGES FORSKNINGSRÅD 492
NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA 35
NORGES HANDELSHØYSKOLE 615
NORGES IDRETTSHØGSKOLE 312
NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 2238
NORGES MUSIKKHØGSKOLE 467
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 11869
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT 88
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 5679
SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE 143
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 352
STATPED 719
UNIT - DIREKTORATET FOR IKT OG FELLESTJENESTER I HØYERE UTDANNING OG FORSKNING 209
UNIVERSITETET I AGDER 2248
UNIVERSITETET I BERGEN 6111
UNIVERSITETET I OSLO 9522
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 3302
UNIVERSITETET I STAVANGER 3996
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 4780
UTDANNINGSDIREKTORATET 346
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 148
LANDBRUKSDIREKTORATET 210
MATTILSYNET 1306
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 752
VETERINÆRINSTITUTTET 321
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 348
DAGLIGVARETILSYNET
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 59
FISKERIDIREKTORATET 218
GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/ THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY 96
GARANTIKASSEN FOR FISKERE 14
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 1173
JUSTERVESENET 105
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR 7
KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) 26
KONKURRANSETILSYNET 112
MESTERBREVNEMNDA 8
NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE 221
NORSK AKKREDITERING 29
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING 21
NORSK ROMSENTER 41
PATENTSTYRET 243
REGELRÅDET 8
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 417
SJØFARTSDIREKTORATET 364
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 165
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 648
OLJEDIREKTORATET 222
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT SDØE
SAMEDIGGI / SAMETINGET 171
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 164
JERNBANEDIREKTORATET 210
KYSTVERKET 172
LUFTFARTSTILSYNET 200
NORSK JERNBANEMUSEUM 30
SENTER FOR OLJEVERN OG MARINT MILJØ 17
STATENS HAVARIKOMMISJON 55
STATENS JERNBANETILSYN 70
STATENS VEGVESEN 4871
VEGTILSYNET 13
STATSMINISTERENS KONTOR 193
REGJERINGSADVOKATEN 82
STORTINGET 524
NORGES INSTITUSJON FOR MENNESKERETTIGHETER 32
OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET 6
RIKSREVISJONEN 462
SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN 85
STORTINGETS KONTROLLUTVALG FOR ETTERRETNINGS-, OVERVÅKINGS- OG SIKKERHETSTJENESTE, EOS-UTVALGET 15
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1490
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID 315
NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID 43